Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vi tror att

  • Varje människa är älskad av Gud och har ett behov av kontakt med honom.
  • Det viktigaste är att älska Gud och sin medmänniska som sig själv.
  • Bibeln är Guds ord. Den berättar vilka vi är, vem Gud är, hur vi ska leva och vad som är meningen med livet.
  • Vägen till Gud går genom Jesus Kristus. Genom tro på Jesus Kristus kommer vi till Gud och blir hans barn.
  • Genom dopet i vatten bekräftar vi vår tro på Jesus Kristus.
  • Gud har gett oss en hjälpare och medvandrare, som kallas för den helige Ande. Han hjälper oss att leva i kärlek till varandra och ger oss gudomliga gåvor.

Skapelsen

Skapelsen är något att förundras över. Allt från den minsta bakterie till den största stjärnan. Vår egen hjärna är det mest komplexa i skapelsen. Vi människor satsar stora resurser för att lära oss mer om oss själv, naturen och universum. De allra flesta människor får känslor av närvaro och hänförelse vid starka naturupplevelser. Vi fylls av beundran när vi får kunskap om hur naturen fungerar.

Jorden är en liten blå pärla i ett oändligt stort universum, där alla förutsättningar finns för liv. Jorden har ett perfekt avstånd till solen och en atmosfär som ger skydd.Under de senaste århundraden har Gud som skapare ifrågasatts. Framförallt sedan Charles Darwin kom ut med sin bok om Arternas uppkomst har debatten varit het. Hans teori var att allt liv har utvecklats genom evolution. I biologisk mening är det en process där levande organismer förändras från en form till en annan. I dessa uppstår då och då slumpvisa förändringar, så kallade mutationer, som oftast är mycket små.

För att små förändringar ska leda till utveckling behövs naturligt urval. Begreppet går ut på att individer med egenskaper som gör att de är anpassade till den aktuella miljön oftare överlever och kan fortplanta sig, vilket gör att dessa egenskaper tenderar att vara de som sprider sig till kommande generationer. Grunden för det naturliga urvalet är att alla individer av en art inte är lika. De har olika arvsanlag som ger dem olika egenskaper. De ärftliga egenskaperna finns i generna.

Vi tycker att detta är en mycket svår teori att försvara, eftersom det innebär att det ursprungliga livet måste ha haft alla egenskaper i sina gener. Tvärtom säger sig evolutionsteorin ”bevisa” att det först uppstod encelliga bakterier som sedan utvecklades vidare under många miljoner år.Hur tillfördes den nödvändiga informationen till generna, som gjorde att kommande generation har utvecklats till andra arter? Evolutionsläran hävdar då att den långa tiden löser dessa problem, men tiden löser inga sådana problem. Dessutom är de allra flesta mutationer skadliga för nästa generation.

Det vi vet om naturen är att genetisk information snarare förstörs över tid, än att det skapas av sig självt över tid.

Istället visar naturen att det finns olika urdjur, som sedan utvecklat olika arter och varianter. Ett bra exempel är vargen, som urdjuret för alla hundar. Variation och förändringar av djur och växter är väldokumenterad och bevisad, men vi tror inte att utvecklingen från encellig bakterie till människor är bevisad.

Vi är inte motståndare till vetenskaplig forskning, utan anser att den ska vara fri. Vi är kritiska emot att forskningen om universums och naturens ursprung och uppkomst förutsätter fakta som inte håller vid en närmare granskning. Forskning på det här området bedrivs från den förutfattade meningen att det inte finns någon Gud eller att Gud inte är relevant. Denna förutfattade mening är inte ett uttryck för en vetenskaplig hållning, utan för en naturalistisk/materialistisk världsbild.

Vi tror att Gud har skapat universum, jorden och dess invånare och att de är skapade med ett syfte och mening. Skapelsen är gjord i kärlek och visar på Guds storhet och intelligens. Att hävda att allt är ett slumpens verk från början gör människan rotlös och vilsen. Med Gud som skapare blir vi ansvariga inför någon för våra liv och vi blir hela som människor när vi upprättar en relation med honom.

Exakt hur Gud skapade och hur lång tid det tog kan vi inte utläsa ifrån Bibeln, men den berättar att han är skaparen.

Alkohol och droger

All verksamhet som församlingen arrangerar ska vara alkohol- och drogfri. Vi vill vara en alkohol- och drogfri zon i samhället. Vi vill som församling vara ett föredöme för barn och ungdomar, så att allt fler unga blir alkohol- och drogfria. Vi arbetar för ett samhälle fritt från alkohol- och drogmissbruk. Alkohol och droger är stora samhällsproblem som innebär ett lidande för många. Personer som finns i vår verksamhet ska känna sig trygga med att inte behöva konfronteras med alkohol och droger.

Vår syn alkohol och droger har sin grund i 1 Korintierbrevet 6:12. Där står det; ”Allt är tillåtet för mig - men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig - men ingenting får ta makten över mig.” Alkohol eller droger är inte nyttigt för oss och är något som tar makten över enskilda personer. Även små mängder alkohol frestar på kroppens inre organ enligt forskning.

Bibeln är inte alkoholfri, utan vi kan läsa att både Jesus och hans lärjungar drack vin. I den judiska kulturen var de dock mycket restriktiva när det gällde alkoholförtäring.

Bibeln varnar för missbruk av alkohol och uppmuntrar istället till att låta sig fyllas av Guds Ande. Se Efesierbrevet 5:18. ”Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande.” Vi tror att Guds Ande bor i varje person som tror på Jesus. Se 1 Korintierbrevet 6:19. ”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud?” Guds Ande ger oss den livsenergi, livskraft, balans och inre vila som vi behöver.

Därför bör varje kristen sträva efter att sköta sin kropp och inte förgifta den med alkohol eller droger. Det behövs inte nykterhetslöfte för medlemskap i församlingen, men varje medlem uppmuntras att avstå alkohol och droger.

Homosexualitet

Vår gemenskap vill vara en öppen miljö som är präglad av ödmjukhet. I församlingen vandrar kärlek och sanning hand i hand. Vi vill vara en miljö där vi alla kan växa, utvecklas och mogna. Där det finns utrymme för samtal om sin identitet. Vi har alla brister, svagheter och synd i våra liv. Ingen är fullkomlig i sig själv.

För oss är Bibeln Guds Ord till alla människor i alla tider. Gud har i sin kärlek till oss sänt sin son hit till oss som en människa av kött och blod, som lidit och dött för våra synder, så att den av synd raserade relationen mellan oss och Gud kunde återställas i Jesu uppståndelse.

För församlingen är den ordning som Gud har lagt ned i skapelsen grundläggande och viktig. I skapelseberättelsen (1 Mosebok) beskrivs äktenskapet som en ordning mellan en man och en kvinna. Sexualiteten är en gåva till människan. Varje människa är ansvarig för på det sätt hon utövar sin sexualitet. På några ställen i Bibeln berörs sexuella handlingar mellan personer av samma kön och då enbart i negativa termer. Bibeln talar inte om homosexualitet som läggning över huvudtaget, utan vänder sig enbart emot det sexuella beteendet, handlandet. Vi tar inte ställning till hur homosexualitet uppkommer, om det är p.g.a. av arv och/eller miljö.

I församlingsmiljön får vi alla brottas med vår identitet och vårt liv. Den brottningen fanns redan i den första kyrkans tid. Därför finns det en prövad erfarenhet hos den kristna kyrkan att vägleda och ge andlig vård i svåra livsval.

Människans möte med Jesus Kristus ger livskraft för att bli hel som människa. Vår tro och erfarenhet visar oss att relationen med Jesus Kristus förändrar och utvecklar människan till att kunna leva ett liv i balans och inre harmoni, även om det i andras ögon ser ut som ett offer att avstå från vissa handlingar.

Abort

”1 § Begär en kvinna att hennes havandeskap skall avbrytas, får abort utföras om åtgärden vidtas före utgången av artonde havandeskapsveckan och den inte på grund av sjukdom hos kvinnan kan antas medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa. Lag (1995:660)”. Så lyder första paragrafen i Sveriges abortlagstiftning.

Varje mänsklig varelse börjar som en enda cell som formas när pappans spermie smälter samman med mammans ägg. När befruktningen ägt rum har en helt unik individ uppstått som äger förmåga att utvecklas vidare. All information som formar individen genetiskt finns lagrad i den första cellen.Bibeln säger så här om livets början och relationen till Gud: Jeremia 1:5a ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,” Psaltaren 139:16 ”Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.”

Lagen om fri abort kom 1975. Det är en lag som ger rättighet och trygghet till varje kvinna att kunna avbryta en graviditet. Men måste vi ha så många som 37000 aborter per år? År 2006 utfördes i Finland 8,9 aborter per 1000 kvinnor i fruktsam ålder. I Sverige var siffran 20,6/1000.

För oss som ser livets början i och med befruktningen är detta en fråga som är mycket viktigt. Både fostret och kvinnan är skyddsvärda och därmed är det önskvärt att varje liv som blir till får leva. Invånare i Sverige är informerade och vet om hur man skyddar sig emot oönskade graviditeter, men ändå så sker många aborter.

En god sexualmoral handlar om att man skyddar sig och sin partner mot oönskad graviditet och sexuellt överförd infektioner samt respekterar ett nej. Sexualiteten behöver trygghet, kärlek och ansvarstagande för att fungera väl. En god sexualmoral skulle innebära att färre kvinnor skulle behöva genomgå en abort.

Vi vill i själavården stödja och hjälpa den som funderar på att göra abort. Vi tror att det finns andra möjligheter än att göra abort. Vi vill även stödja och hjälpa den som valt att göra abort.

Vi vill likt Jesus avstå ifrån att kasta första stenen (se Johannesevangelium 8:1-11). ”Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus sade: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.”

Andra religioner

Idag betraktas det som intolerant att hävda att kristen tro är vägen till Gud. Vi ser det inte som vår uppgift att tala nedsättande om andra religioner, utan vår uppgift är att visa på hur vi fick en nära relation med Gud genom Jesus Kristus.

Är då inte alla religioner rätt för dem som tror på dem? Varför skulle en tro vara exklusiv framför de andra? Vi tror att Gud är skaparen av universum. Han är osynlig för oss, men vi kan i den ordning som finns i universum och i naturen förstå att det måste finnas en intelligens och skaparkraft bakom. Något som är större än människans förmåga.

Människan har i alla tider sökt förstå detta och på olika sätt söka sig fram till kunskap om Gud.Det syns bl.a. i att det finns gemensamma moraliska sanningar som lärs ut av alla stora religioner, som gyllene regeln, att inte ljuga och att hedra sin far och sin mor och att vara trogen. Alla religioner visar på människans sökande efter sanning. Vi kan finna spår av Guds sanning i de flesta av dem, men alla svarar inte på vem Gud är.

Det är bara tre av världsreligionerna som påstår att de har ett övernaturligt grundande, d.v.s. att Gud har tagit initiativet. Det är judendomen, kristendomen och islam. Dessa tre är nära släkt med varandra. Buddha t.ex. hävdade inte att Gud hade uppenbarat sig för honom, utan det var hans egna tankar och insikter som han gav vidare.

Vi tror att Gud blev människa genom Jesus Kristus, d.v.s. Gud gjorde sig synlig för oss. Han gav oss på det sättet vägen till relation med honom. Gud är oändlig och människans enda hopp var att Gud gjorde sig synlig för oss. Jesu ord från Johannes evangelium 14: 6-7 ställer allt på sin spets. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader”.

Gud sände Jesus för att vi människor skulle få veta hur vi ska få en relation med Gud. Hur vi skulle finna ett liv byggt på sanning och kärlek. Guds budskap genom Jesus är nåd och upprättelse. Till Gud får vi komma som vi är, för att få del av hans förlåtelse, nåd och kärlek.

Vi är övertygade om att Gud älskar alla människor. Han älskar varje person mer än vad de älskar sig själva eller älskar dem som står dem närmast. Många människor försöker leva ett liv i sanning genom att följa sitt samvete och inre moraliska kompass. De förundras över naturens ordningar.

Även om de aldrig kommer att få höra om Jesus, så kommer Gud att döma dem rättvist en dag.Det är tuffare att finna relationen till Gud utan kunskap om Jesus. Det är en stor förmån att genom Bibeln få kunskap om Gud genom Jesus Kristus.

Medan många religioner erbjuder en kamp med sig själv och att i egen kraft uppnå balans och livsmening, så säger Jesus Kristus till oss; ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” (Uppenbarelseboken 3:20).